Välkommen!

Vi på Ehrner & Delmar Patentbyrå AB bistår dig med allehanda tjänster inom immaterialrättsområdet. Våra huvudområden är patent, varumärken och design men vi arbetar även med tjänster rörande domännamn,
avtalsrätt, marknadsrätt med flera juridiska områden.

Vårt team av erfarna patent-, varumärkes-, designkonsulter och jurister tillhandahåller bland annat
följande tjänster:

 • Strategisk rådgivning inom immaterialrättsområdet
 • Bistånd för effektivt IP-management på ditt företag
 • Utarbetande av patentansökningar för att söka skydd för ditt företags uppfinningar
 • Inlämning och drivande av internationella (PCT) & europeiska patentansökningar (EPC)
 • Fullföljande och drivande av patentansökningar i olika länder
 • Validering av europapatent i Sverige
 • Genomlysning av utvecklingsprojekt för att identifiera strategiskt viktiga uppfinningar
 • Nyhetsgranskningar av uppfinningar
 • Värdering av patent
 • Patenterbarhetsbedömningar och olika slag av analyser av uppfinningar
 • Utredningar av eventuella utövningshinder mot dina produkter (Freedom-to-Operate)
 • Bevakning och analys av konkurrenters immaterialrättsaktivitet
 • Inlämning av invändningar mot konkurrenters patent och varumärkes- och designregistreringar
 • Analyser av intrångssituationer, samt biträde vid intrång i immaterialrätt m fl konflikter
 • Biträde vid olika rättstvister avseende immaterialrätt
 • Utarbetande och inlämning av design- och varumärkesansökningar
 • Registrering av domännamn
 • Utarbetande av licens- och royaltyavtal, samt biträde vid pantsättning
 • Översättningar av dokument rörande immaterialrätt, bl a patentskrifter


Vår strävan är att alla uppdrag ska utföras skickligt, kostnadseffektivt och med ett största personliga engagemang.

Behandling av personuppgifter

Ehrner & Delmar Patentbyrå AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter avseende kontaktpersoner vi erhåller i samband med uppdrag eller som annars behandlas när uppdraget förbereds eller administreras. Du är inte skyldig att lämna personuppgifter till oss men utan att det sker kan vi inte åta oss ett uppdrag eftersom vi inte kan genomföra nödvändig jävskontroll.

Vi behandlar uppgifterna för att genomföra obligatorisk jävskontroll, utföra och administrera uppdraget, för att tillvarata dina intressen, för redovisnings- och faktureringsändamål.

Uppgifterna kan också användas för affärs- och metodutveckling, marknadsanalys, statistik och riskhantering. Uppgifterna som behandlas i syfte att utveckla och analysera verksamheten behandlas på grundval av vårt berättigade intresse av att utveckla verksamheten och kommunicera med våra kontakter.

Personuppgifter kan komma att överföras mellan verksamhetens olika koncern- eller systerbolag i syfte att utföra jävskontroll, för informations- och kunskapsutbyte och resursallokering. Vi kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående annat än i de fall då (i) det särskilt överenskommits mellan verksamheten och dig, (ii) då det inom ramen för ett visst uppdrag är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter, (iii) om det är nödvändigt för att vi ska fullgöra lagstadgad skyldighet eller efterkomma myndighetsbeslut eller beslut av domstol, eller (iv) för det fall vi anlitar utomstående tjänsteleverantörer som utför uppdrag för vår räkning.

Uppgifterna kan komma att lämnas ut till domstolar, myndigheter, motparter och motpartsombud om det är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter. Personuppgifterna sparas, i enlighet med den skyldighet som åvilar Ehrner & Delmar Patentbyrå AB, under en tid om tio år från dagen för ärendets slutförande, eller den längre tid som påkallas av ärendets natur.

Du har rätt att kostnadsfritt begära information från Ehrner & Delmar Patentbyrå AB om användningen av de personuppgifter som rör dig. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter. Du har vidare rätt att begära att dina uppgifter inte behandlas för direktmarknadsföringsändamål. Du har också rätt att få del av dina personuppgifter i ett maskinläsbart format. Om du är missnöjd med vår behandling kan du lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet vilket i Sverige är Datainspektionen (www.datainspektionen.se). Du kan också vända dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar.

Kontakta oss på info@ehrner-delmar.com eller adress nedan om du har några frågor rörande vår personuppgiftsbehandling. Personuppgiftsansvarig är Ehrner & Delmar Patentbyrå AB (556058-0663), Drottninggatan 33, plan 4, 111 51 Stockholm, 08–528 025 00, www.ehrner-delmar.com, info@ehrner-delmar.com.

User Login